Gorny ukośnik
LogoTop images
Dolny ukośnik
Pobierz plik PDF do wydruku

Ogólne Warunki Zakupu Wyrobów i Usług

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Wyrobów i Usług wraz z zamówieniem/umową i ze wszystkimi załącznikami stanowią jednolite zamówienie/umowę pomiędzy Zamawiającym, którym jest PROZAMECH a Dostawcą, adresatem zamówienia / umowy . Wszelkie nawiązanie do ofert lub innych propozycji Dostawcy, które nie zostały ujęte w zamówieniu/umowie są nieważne. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem/umową a „Ogólnymi Warunkami Zakupu Wyrobów i Usług” wiążącą dla stron jest treść zamówienia/umowy.

 1. Warunki zawarcia i realizacji zamówienia/umowy
  1. Zamówienie/umowa przekazane Dostawcy uważane jest za przyjęte i zrozumiałe po potwierdzeniu przez Dostawcę zamówienia lub obustronnym podpisaniu umowy. Potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia zamówienia może być pisemne oddzielnym pismem, adnotacją na kopii zamówienia i zwrot kopii zamówienia, informacja e-mailem lub telefonicznie. Brak akceptacji zamówienia w czasie 4 dni roboczych oznacza, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu.
  2. Dostawca będzie informować Zamawiającego o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na terminowość dostawy wyrobu/usługi.
  3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt inspekcji postępu realizacji zamówienia/umowy. Zamawiający uzgadnia z Dostawcą termin przeprowadzenia inspekcji.
  4. Wraz z wyrobem/usługą powinny być dostarczone następujące dokumenty:
   • dowód dostawy zawierający specyfikację wyrobów i usług,
   • atesty materiałowe, certyfikaty, świadectwa prób i odbiorów zgodnie z przepisami prawnymi i normami obowiązującymi w RP i Unii Europejskiej
   • dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu wyrobu, poprawnego rozruchu i obsługi (DTR)
   • instrukcje magazynowania
  5. Data dostawy jest rozumiana jako data przekazania wyrobu/usługi Zamawiającemu w jego siedzibie lub miejscu określonym w zamówieniu/umowie potwierdzone dokumentem stwierdzającym faktyczne dostarczenie wyrobu/usługi
  6. Dostawca zapewni odpowiednią konserwację, opakowanie oraz transport odpowiadający właściwościom wyrobu/usługi. Płatność za transport jest określona w zamówieniu/umowie

 2. Płatność

  Cena w zamówieniu/umowie jest ceną stałą. Należna płatność powinna być uregulowana przelewem bankowym w czasie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem:
  • przyjęcia przez Zamawiającego wyrobu/usługi bez zastrzeżeń
  • przekazania wraz z wyrobem/usługą dokumentów określonych w zamówieniu/umowie

  Jeżeli dostawa wyrobu/usługi będzie niekompletna (zgodnie z zamówieniem/umową), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania dokonania płatności do czasu pełnej realizacji zamówienia/umowy
 3. Gwarancje
  1. W przypadku, gdy Dostawca jest dystrybutorem, Dostawca przekazuje karty gwarancyjne producenta i dokumenty zgodne z przepisami RP i Unii Europejskiej
  2. W przypadku, gdy Dostawca jest wykonawcą wyrobu/usługi, Dostawca gwarantuje, że :
   1. Zamówiony wyrób/usługa będą dobrej jakości, wolne od wad oraz będą zgodne z dokumentacją techniczną i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty uruchomienia zespołu lub 18 miesięcy od daty dostawy, jeżeli zamówienie/umowa nie stanowi inaczej.
   2. Materiały użyte do wykonania wyrobu/usługi są zgodne w zakresie wymaganych gatunków i odbiorów oraz potwierdzone dokumentami.
   3. Pomiary dokonywane w czasie procesu wytwarzania i podczas kontroli ostatecznej zostały wykonane sprzętem pomiarowym posiadającym odpowiednie potwierdzenie o jego wzorcowaniu.
   4. Operacje specjalne (spawanie, obróbka cieplna) będą wykonywane przez personel o odpowiednio udokumentowanych kwalifikacjach oraz będą realizowane według obowiązujących instrukcji w tym zakresie, które są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi w RP i Unii Europejskiej.
   5. W przypadku powierzenia Dostawcy materiałów lub innych wyrobów do realizacji zamówienia/umowy, Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne ich zniszczenie i poniesie koszty ich odtworzenia oraz konsekwencje wynikające z mogącego nastąpić opóźnienia terminu dostawy.
 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dostarczenia dokumentacji, której kopiowanie, wykorzystywanie do innych celów niż do realizacji zamówienia/umowy oraz udostępniania osobom trzecim jest zabronione.
 5. W przypadku opóźnienia terminu dostawy wyrobu/usługi, Zamawiający obciąży karą Dostawcę w przypadku, gdy sam poniesie koszty z tytułu opóźnienia
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości, kompletności wyrobu/usługi oraz odstąpienie od realizacji zamówienia/umowy przez jedną ze stron będą regulowane oddzielnymi porozumieniami pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi „Ogólnymi Warunkami Zakupu Wyrobów i Usług” mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Zmiany treści zamówienia/umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona Główna | Części zamienne | Wykonywane usługi | Zespoły nowej konstrukcji
Główni odbiorcy | Warunki zakupu | Kontakt

PROZAMECH
Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów Urządzeń Energetycznych
ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg
tel. (055) 236 74 54, tel/fax (055) 235 04 95, e-mail: prozamech@prozamech.pl